نسائی ولادی
نسائی ولادی

بتاریخ اول سنبله سال 1395 بخش نسائی ولادی شفاخانه صحت درواحد جداگانه ومستقل به طبقه دوم ساخاتمان شفاخانه باتیم کاری مجرب واختصاصی نسائی ولادی درمحیط کاملا زنانه با تمام امکانات جدید وعصری شروع به فعالیت نمود.

تشکیلات:

 • متخصص صاحب فهیمه سروش جراح و متخصص امراض نسائی ولادی
 • متخصص صاحب فریبا سروش، جراح و متخصص امراض نسائی ولادی
 • خانم جمیله فیضی مدیر بخش
 • خانم پریگل یاری نرس قابله و مسئول فاملی پلانینگ
 • خانم جمیله رحمانی، نرس قابله شبانه
 • خانم شبنم سادات، نرس قابله شبانه
 • خانم ……… اکبری، منشی بخش نسائی ولادی
 • خانم مریم عطائی مسئول خدمات و نظافت .

بخش ها:

 • بخش OPD یا مریضان سرا پا
 • بخش فاملی پلانینگ
 • بخش ولادت های نورمال
 • بخش جراحی وعملیاتها