سونوگرافی
سونوگرافی

از زمان شروع شفاخانه صحت محترم دکتور حمیدالله ناصری بحیث سونولوجست ایفاوی وظیفه مینمود. به تاریخ 14 و 15 میزان سال 1391 زمانیکه شفاخانه صحت از مکان اولی (سابقه یا ابتدائی) به ساختمان جدید انتقال یافت

بتاریخ …. الحاج دکتور محمدایوب «زاهدی» متخصص انتانی ومتخصص التراسونوگرافی منحیث سونولوجست تعین گردید ..  مریضان بخش سونوگرافی  از طریق راجستریش به بخش معرفی می شود.

تشکیلات:

  • محترم الحاجی محمد ایوب زاهدی:- متخصص داخله انتانی ومتخصص التراسونوگرافی  مسئول عمومی بخش سونوگرافی
  • محترمه خانم دکتور شهناز پیروز : سونولجست ومسئول سونوگرافی خانم ها
  • محترمه خانم عثمانی : مسئول راپوردهی .
  • محترمه خانم ابراهیمی : منشی بخش سونوگرافی

تجهیزات:

  • دستگاه دابلر سونوگرافی
  • دستگاه سونوگرافی ساده

فعالیت:

  • اجرأ معاینات سونوگرافی رنگه ، ساده ، ایگو کاردیوگرافی …..