درباره ما

شفاخانه صحت
شفاخانه صحت
شفاخانه صحت
شفاخانه صحت
شفاخانه صحت

شفاخانه صحت که درمنطقه درب قندهار ناحيه دهم شهرهرات موقعيت دارد، بتاريخ 6/11/1384 تحت عنوان کلينيک تشخيصيه صحت قرارمکتوب 390839 مو رخ 23/9/1384 رياست عمومی قوانين صحی و بررسی وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با زعامت محترم دکتور محمد زبیر (ارشد) رسماً افتتاح و شروع به فعاليت نمود . درآن زمان اين شفاخانه با زيربناء 180m2 شامل :

 • چهار شعبه تشخيصيه :
  1. لابراتوار
  2. التراسونوگرافی
  3. راديولوژی
  4. الکتروکارديوگرافی ECG))
 • چهارشعبه OPD :
  1. داخله
  2. اطفال
  3. نسائي ولادی
  4. جراحی عمومی

و يک شعبه عاجل برای کمکهای اوليه صحی بود که مجموعاً بطور اوسط ماهانه حدود يکهزار نفر ازخدمات صحی اين مؤسسه بهره مند ميگرديد .

سپس بتاريخ 25/5/1385 بود با تزئيد 120m2 زيربناء (شامل هشت اطاق) مجموعاً شش ديپارتمنت ديگر که عبارتند از :-

 1. ديپارتمنت عقلی عصبی
 2. ديپارتمنت جراحی ارتوپيدی
 3. ديپارتمنت فيزيوتراپی
 4. ديپارتمنت گوش – گلو
 5. ديپارتمنت دندان
 6. ديپارتمنت چشم

به ساير بخشهای فعال شفاخانه صحت اضافه گرديد ، اين يک انکشاف و توسعه نيک و مؤثر درقسمت عرضه خدمات صحی به منطقه بود وضرورت صحی مردم منطقه بصورت وسيع مرفوع گرديد که هريک ازاين ديپارتمنت ها توسط افراد مسلکی و مجرب، بالياقت و شايستگی و باحسن ادای وظيفه اداره و به پيش برده می شود.

دراين زمان کلينيک تشخيصيه صحت با ارتقأ و افتتاح شعبات OPD مجموعاً به پانزده ديپارتمنت تشخيصيه و تداوی ارتقأ يافته و تحت نام کلينيک تشخيصيه وOPD صحت فعاليت می نمود.

پس از گذشت تقریبا یک سال (بتاريخ 15/6/1386 و 10/12/1387 ) بود که نظر به نياز مبرم مردم منطقه و ضرورت جدی که از نظر احصائيوی در عرصه خدمات بيشترصحی احساس می شد، با اعمار ده اطاق با زير بناء 135 متر مربع دو پلان انکشافی ديگر روی دست گرفته شد و دو ديپارتمنت بزرگ و اساسي ديگر نیز به این تشکیل اضافه گرديد که عبارتند از :

 1. بخش معالجوی جراحی ده بستر .
 2. بخش ترک اعتياد .

بخش معالجوی جراحی ده بستر توسط يک تيم از متخصصين و داکتران جراحی اداره و کنترول می شود و بخش ترک اعتياد زير نظر دوکتوران مجرب Psychologist مؤفقانه فعاليت می نمايد.

بخش معالجوی بستر دار شفاخانه صحت قرار مکتوب نمبر357987 مورخ 12/1/1388 وزارت محترم صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مکتوب نمبرD-30419 مورخ 5/1/1388 سازمان سرمايه گذاری خصوصی افغانستان (آيسا) و قرار مکتوب افتتاحيه نمبر 390 مورخ 15/5/1388 – رياست محترم صحت عامه ولايت هرات ، رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

پس از این کلينيک تشخيصيه و OPD صحت به کلينيک تشخيصيه و معالجوی جراحی بستردار و يا کلينيک معالجوی صحت ارتقأ يافته و مسمی گرديده است.

این مرکز صحی طی سالهای 1391 و1392 خورشیدی ساختمان جدید خودرا درسه طبقه که درای 78 اتاق ، چهارسالون انتظار که همراه باتمام امکانات میباشد افتتاح نمود ه و بااخذ جواز ( شفاخانه تخصصی ) ازوزارت محترم کشور به عنوان یک شفاخانه فعال وتمام عیار درمنطقه درحال فعالیت میباشد.

درحال حاضر شفاخانه صحت باداشتن 19 ديپارتمنت فعال تشخيصيه و معالجوی بازيربناء 000m2 و بیش از صد نفر استف مجرب و ورزيده اعم ازمتخصصين– دکتران معالج ، پرسونل اداری وپرسونل خدماتی بطور شبانه روزی درجهت عرضه خدمات صحی باکيفيت افتخار خدمت گذاری به ملت نجيب هرات را ميداشته باشد. که ازين طريق ماهانه حدود 8000 نفر ازخدمات صحی اين شفاخانه مستفيد ميگردند. تيم کاری شـفاخـانه صـحـت باتلاش وکوشش بي دريغ و باحفظ و رعايت فرهنگ و اخلاق ملی، اسلامی و طبی خود ، درجهت آگاهی مردم از امراض مهلک وکشنده و مخصوصاً وقايه ازامراض و ترويج فرهنگ طب وقايــوی درجامعه همواره فعاليت نموده تا درآينده شاهد يک جامعه عاری ازآفت باشيم . ما تعهد مينمائيم که در عرصه خدمات صحي باکيفيت و استندرد با استفاده از ماشين آلات مدرن طبی جهت تشخيص امراض مغلق و معالجه آنها اقدام نموده و درآينده نزديک شعبات ديگرتشخيصيه و تداوی را درشفاخانه صحت افتتاح نمائيم.

شفاخانه صحت
شفاخانه صحت
شفاخانه صحت