تشکیل بخش تشخیصیه

تشکيل بخش تشخیصیه

 1. دکتور محمد ایوب زاهدی : مسؤل ديپارتمنت التراسونوگرافی .
 2. تکنسين بهروز روستاپور : مسؤل ديپارتمنت لابراتواردر.
 3. خانم شیبا کریمی : اسستانت لابرانت بخش لابراتوار.
 4. خانم مرضیه صادقی : مسئول نمونه گیری وراپوردهی بخش لابراتورا.
 5. ابراهیم عرب : مسؤل ديپارتمنت راديولوژی .
 6. عبدالصمیم صمدیار : تکنیسن اکسری شفت شب .
 7. مدوایف فوزیه عثمانی : اسستانت بخش سونوگرافی  .
 8. اسستانت عزیزاحمد نادری : مسئول دیپارتمنت  EEG  .
 9. خانم لیدا میرزائی : سوپروایزر ومسئول مالی بخش .
 10. خانم حفیظه رادمنش : منشی بخش .
 11. خانم میده گل ابراهیمی : منشی بخش
 12. خانم فاطمه عظیمی : مسئول صفاکاری.