تشکیل بخش اداری و مالی

تشکيل بخش اداری و مالـی

 1. دکتور محمد زبیرارشد : رئیس
 2. اسستانت نعیم محمدی : مدیر اداری .
 3. صفی الله سروش : مدیر مالی .
 4. احمد جاوید رحیمی : مدیر محاسبه .
 5. سهراب رحيمزاد: مدیر فارمسی ومسئول مارکتنگ .
 6. حبیب الله رحمانی مسئول هدایت نسخه دربخش فارمسی .
 7. زلمی رحیم زاد : مسئول مالی بخش فارمسی .
 8. حاجی عزیررحیمزاد : مسئول مالی بخش فارمسی شفت شب
 9. نعمان رحیمی : مسئول ترتیب نسخه دربخش فارمسی.
 10. احمد یاسر ذاکر: مسئول گدام واکمال دوا.
 11. محمد عارف عزیزی: کارمند دواخانه .
 12. احمد شعیب سروری: کارمند دواخانه
 13. عبدالقدوس حسینی :  مسؤل خدمات، اکمالات وامورتخنيکی.
 14. شراف الدین حکیمی : Receptionist بخش OPD .
 15. احمد فواد رحیمی : Receptionist بخش صحت روانی
 16. حکمت الله خالد: Receptionist بخش صحت روانی
 17. فیض احمد سروری: رهنمای مریضان بخش صحت روانی
 18. عزیزاحمد غلامی : رهنمای مریضان بخش صحت روانی
 19. خانم سعیده محمدی : رهنمای مریضان بخش نسائی ولادی
 20. جمیله صدیقی : مسئول آشپزخانه .
 21. محمد حسینی : دستیار آشپز.
 22. خانم حمیرا میرزائی :  صفاکار .
 23. خانم فاطمه عظیمی : صفاکار.
 24. خانم زیباگل امیری : صفاکار.
 25. خانم مریم عطائی : مسئول دوبی خانه .
 26. شریف احمد احمدی: گارد دروازه
 27. محمد رنگین احمد : گارد شبانه
 28. جان محمد میرزائی : نگهبان پارکینگ
 29. محمد عارف احدی: کارمند بخش خدمات .