تشکیل بخش معالجوی

تشکيل بخش معالجـــوی

 1. دکتور محمد زبير ارشد: مسؤل عمومی شفاخانه صحت و داکتر داخله – اطفال .
 2. دکتورسيد حامد صالحی: متخصص امراض داخله انتانی.
 3. پوهيالی دکتر سيد عبدالغفور سعيدی : معالج امراض داخله عمومی واستاد فاکولته طب   هرات.
 4. دکتور نظيف الله پوينده: متخصص اعصاب وروان .
 5. دکتور احمدسهیل تابش: متخصص امراض چشم وجراحی چشم .
 6. دکتور عبدالله آتبین : متخصص جراحی عمومی .
 7. دکتور فهیمه سروش :متخصص وجراح امراض نسائی ولادی .
 8. دکتور فریباسروش: متخصص وجراحی نسائی ولادی.
 9. دکتور عبدالهادی عبداللهی : متخصص داخله اطفال .
 10. دکتور محمد ایوب زاهدی : متخصص داخل انتانی .
 11. دکتر عبدالفتاح محمدی: معالج امراج جراحی ارتوپیدی .
 12. دکتور فرامرز راهن : متخصص امراض انتانی .
 13. دکتور عبدالقدوس حیدریان: متخصص داخله عمومی .
 14. دکتور بسم الله قادری : مسئول دیپارتمنت دندان .
 15. دکتور سید عثمان طبیبی : مسئول دیپارتمنت فیزیوتراپی .
 16. دکتور تیمورشاه رحیمی : روانشناس بالینی .
 17. اسيستانت دکتور محمد قاسم صارم : انستيزيلوگ.
 18. اسستانت دکتور مسعود امینی : انستیزیلوگ.
 19. اسيستانت دکتور گل آقا فوشنجی : هدنرس عمليات خانه ومسؤل اطاق عاجل.
 20. اسستانت محمدناصرمحمد : نــرس عاجل .
 21. اسستانت حشمت الله نبی زاده: نــرس نرس عاجل.
 22. اسستانت عزیزاحمد نادری : مسئول فایلنگ بخش تحقیقاتی دیپارتمنت صحت روانی .
 23. اسستانت عبدالولی رحمانی : مسئول فایلنگ بخش تحقیقاتی دیپارتمنت صحت روانی.
 24. فرزانه حیدری : نرس قابله ومسؤل اطاق عاجل (بخش خانم ها ) .
 25. مدوایف زینت حیدری : نرس قابله بخش نسائی ولادی .
 26. مدوایف جمیله فیضی :نرس قابله بخش نسائی ولادی.
 27. مدوایف پریگل یاری : نرس قابله بخش نسائی ولادی.
 28. مدوایف جمیله رحمانی : نرس قابله بخش نسائی ولادی.
 29. مدوایف شبنم سادات نرس قابله بخش نسائی ولادی.
 30. فارمسست محمد يعقوب: فارمسست دواخانه.